A novel recombinant peptide INSR-IgG4Fc (Yiminsu) restores insulin sensitivity in experimental insulin resistance models

Jing Wang, Zhe Shi, Tao Zou, Min Xu Zou, Hui Xian Yang, Cai Ping Zhang, De Biao Xiang, Li Mei Lin, Hui Yu Liu*, De yu Fang, Duan Fang Liao

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'A novel recombinant peptide INSR-IgG4Fc (Yiminsu) restores insulin sensitivity in experimental insulin resistance models'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences