Characterization of genome-wide H3K27ac profiles reveals a distinct PM2.5-associated histone modification signature

Cong Liu, Junhui Xu, Yahong Chen, Xinbiao Guo, Yinan Zheng, Qianfei Wang, Yiyong Chen, Yang Ni, Yidan Zhu, Brian Thomas Joyce, Andrea Baccarelli, Furong Deng*, Wei Zhang, Lifang Hou

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Scopus citations

Search results