Lipolytic inhibitor G0S2 modulates glioma stem-like cell radiation response

Yinfang Wang, Yanli Hou, Weiwei Zhang, Angel A. Alvarez, Yongrui Bai, Bo Hu, Shi Yuan Cheng, Kun Yang*, Yanxin Li, Haizhong Feng

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Scopus citations

Search results