Sex-related differences in DNA copy number alterations in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma

Zhong Zheng Zhu*, Dong Wang, Wen Ming Cong, Hongmei Jiang, Yue Yu, Bing Ji Wen, Hui Dong, Xiao Zhang, Shu Fang Liu, Ai Zhong Wang, Guanshan Zhu, Lifang Hou

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sex-related differences in DNA copy number alterations in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences