Small P values may not yield robust findings: an example using REST-meta-PD

Xi Ze Jia, Na Zhao, Hao Ming Dong, Jia Wei Sun, Marek Barton, Roxana Burciu, Nicolas Carrière, Antonio Cerasa, Bo Yu Chen, Jun Chen, Stephen Coombes, Luc Defebvre, Christine Delmaire, Kathy Dujardin, Fabrizio Esposito, Guo Guang Fan, Federica Di Nardo, Yi Xuan Feng, Brett W. Fling, Saurabh GargMoran Gilat, Martin Gorges, Shu Leong Ho, Fay B. Horak, Xiao Hu, Xiao Fei Hu, Biao Huang, Pei Yu Huang, Ze Juan Jia, Christina Jones, Jan Kassubek, Lenka Krajcovicova, Ajay Kurani, Jing Li, Qing Li, Ai Ping Liu, Bo Liu, Hu Liu, Wei Guo Liu, Renaud Lopes, Yu Ting Lou, Wei Luo, Tara Madhyastha, Ni Ni Mao, Grainne McAlonan, Martin J. McKeown, Shirley Y.Y. Pang, Andrea Quattrone, Irena Rektorova, Alessia Sarica, Hui Fang Shang, James M. Shine, Priyank Shukla, Tomas Slavicek, Xiao Peng Song, Gioacchino Tedeschi, Alessandro Tessitore, David Vaillancourt, Jian Wang, Jue Wang, Z. Jane Wang, Lu Qing Wei, Xia Wu, Xiao Jun Xu, Lei Yan, Jing Yang, Wan Qun Yang, Nai Lin Yao, De Long Zhang, Jiu Quan Zhang, Min Ming Zhang, Yan Ling Zhang, Cai Hong Zhou, Chao Gan Yan, Xi Nian Zuo*, Mark Hallett, Tao Wu, Yu Feng Zang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
JournalScience Bulletin
DOIs
StateAccepted/In press - 2021

ASJC Scopus subject areas

  • General

Cite this