Stabilizing the Naphthalenediimide Radical within a Tetracationic Cyclophane

Tianyu Jiao, Kang Cai, Jordan N. Nelson, Yang Jiao, Yunyan Qiu, Guangcheng Wu, Jiawang Zhou, Chuyang Cheng, Dengke Shen, Yuanning Feng, Zhichang Liu, Michael R. Wasielewski*, J. Fraser Stoddart, Hao Li

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Scopus citations

Search results