Surface emitting distributed feedback quantum cascade laser around 8.3 μm

Wan Hong Guo*, Jun Qi Liu, Quan Yong Lu, Wei Zhang, Yu Chao Jiang, Lu Li, Li Jun Wang, Feng Qi Liu, Zhan Guo Wang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Surface emitting distributed feedback quantum cascade laser around 8.3 μm'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy