Syntheses of three-dimensional catenanes under kinetic control

Yong Wu, Qing Hui Guo*, Yunyan Qiu, Jacob A. Weber, Ryan M. Young, Laura Bancroft, Yang Jiao, Hongliang Chen, Bo Song, Wenqi Liu, Yuanning Feng, Xingang Zhao, Xuesong Li, Long Zhang, Xiao Yang Chen, Hao Li, Michael R. Wasielewski, J. Fraser Stoddart*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Scopus citations

Search results