Tiaozhan quanwei: Qingdai fashang de guafu he songshi [Contesting authority: Qing widows and their litigation masters at law]

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Original languageEnglish
Title of host publicationMeiguo xuezhe lun Zhongguo falü chuantong [American scholarship on Chinese legal traditions]
EditorsGao Daoyun, Karen Turner, Gao Hongjun, He Weifang
PublisherQinghua daxue chubanshe
StatePublished - 2004

Cite this